Πρόκειται για εισαγωγικά μαθήματα στα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων ΟΒΙ