Αυτό το Moodle μάθημα είναι μια συλλογή ενοτήτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, σύνθεση ενός Moodle μαθήματος. Παρατίθενται ευσύνοπτες πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με αυτά τα θέματα.

Ξεκινούν από το ευρύτερο, τις Θεωρίες μάθησης, συνεχίζουν με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Τέλος όλα αυτά προσαρμόζονται στο Moodle. Αφού δοθούν πηγές πληροφόρησης για τα εργαλεία του Moodle καταγράφεται Καλή Πρακτική για τη χρήση του όπως απορρέει από τη διεθνή πρακτική.


Το μάθημα αυτό αποτελεί τον οδηγό για το Σεμινάριο Moodle που διεξήχθη στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το σεμινάριο αυτό διήρκησε 8 ημέρες και πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης (blended learning).