Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει προηγμένες στρατηγικές και τεχνικές σχεδιασμού μαθημάτων στο Moodle.

  • Εξατομικευμένη μάθηση. Παρατίθεται τεχνική όπου, με τη χρήση του Moodle quiz, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει ποια από τα προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα θα μελετήσει και στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις γνώσεις των εκπαιδευομένων σε όσα από τα γνωστικά αντικείμενα δεν επιλέξουν.
  • Επαυξημένες δυνατότητες δόμησης και μορφοποίησης. Παρατίθενται μερικές απλές τεχνικές για τη χρήση του Bootstrap framework και του Essential theme για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου σε ένα Moodle course.

Αυτό το Moodle μάθημα είναι μια συλλογή ενοτήτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, σύνθεση ενός Moodle μαθήματος. Παρατίθενται ευσύνοπτες πηγές πληροφόρησης που σχετίζονται με αυτά τα θέματα.

Ξεκινούν από το ευρύτερο, τις Θεωρίες μάθησης, συνεχίζουν με τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. Τέλος όλα αυτά προσαρμόζονται στο Moodle. Αφού δοθούν πηγές πληροφόρησης για τα εργαλεία του Moodle καταγράφεται Καλή Πρακτική για τη χρήση του όπως απορρέει από τη διεθνή πρακτική.

Στο μάθημα αυτό περιλαμβάνονται οδηγίες για την αξιοποίηση σύνθετων λειτουργιών, εργαλείων και δραστηριοτήτων του moodle. Το υλικό του μαθήματος θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο ΕΛΛΑΚ για την Εκπαίδευση στα Χανιά (16-18 Απριλίου 2010). Ο ακριβής τίτλος της εισήγησης είναι "Ηλεκτρονικά μαθήματα σε Moodle: ανάλυση σύνθετων λειτουργιών και δραστηριοτήτων".
'Ενα μάθημα για την επίδειξη των λειτουργιών του Moodle.

Το μάθημα αυτό αποτελεί τον οδηγό για το Σεμινάριο Moodle που διεξήχθη στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το σεμινάριο αυτό διήρκησε 8 ημέρες και πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης (blended learning).

How to quickly  build a course from scratch in Moodle