Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει προηγμένες στρατηγικές και τεχνικές σχεδιασμού μαθημάτων στο Moodle.

  • Εξατομικευμένη μάθηση. Παρατίθεται τεχνική όπου, με τη χρήση του Moodle quiz, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει ποια από τα προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα θα μελετήσει και στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις γνώσεις των εκπαιδευομένων σε όσα από τα γνωστικά αντικείμενα δεν επιλέξουν.
  • Επαυξημένες δυνατότητες δόμησης και μορφοποίησης. Παρατίθενται μερικές απλές τεχνικές για τη χρήση του Bootstrap framework και του Essential theme για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου σε ένα Moodle course.

How to quickly  build a course from scratch in Moodle