Αὐτὸ τὸ μάθημα ἐξηγεῖ πῶς εἶναι δυνατὴ ἡ ρύθμιση τοῦ ὑπολογιστῆ/ταμπλέττας/κινητοῦ μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Πολυτονικὴ γραφὴ.  Περιλαμβάνει ὁδηγίες ἐνεργοποίησης πολυτονικοῦ, ἐφαρμογῶν ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ ὁδηγίες πληκτρολόγησης, λίγες γνώσεις γιὰ το ἴδιο τὸ Πολυτονικὸ Σύστημα γραφῆς, καὶ κάποιους πρώτους κανόνες πολυτονισμοῦ.  Θὰ δοθοῦν καὶ ἀσκήσεις καὶ πρακτικὰ παραδείγματα.