Το μάθημα αυτό είναι βασισμένο στο εγχειρίδιο "Εισαγωγή στο Linux: ένας πρακτικός οδηγός" (Garrels, Machtelt (2006). Introduction to Linux: a beginner's guide. - Πρώτη έκδοση στα ελληνικά Οκτώβριος 2007) και αποτελεί ένα βασικό οδηγό για όσους θέλουν να μυηθούν στο Linux με τη χρήση της κονσόλας.