1η Άσκηση

Θέλετε να δημοσιεύσετε κάποια δεδομένα του τμήματός σας ως ανοιχτά δεδομένα. Ποιο επίπεδο δημοσίευσης θα διαλέγατε; Ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά της επιλογής σας;

Εργαστείτε σε ζεύγη.