Ημέρα 6 - Εργασία - Αναβάθμιση παγίδας λέιζερ

Μελετήστε την παγίδα λέιζερ στην Ενότητα 4 και τον συνοδευτικό κώδικα. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να προσθέσετε ένα κουμπί στο κύκλωμά σας, για να το χρησιμοποιήσετε αντί για το κουμπί επαναφοράς του NodeMCU και να σταματάτε το βομβητή, κάθε φορά που ένα εμπόδιο εμποδίζει τη δέσμη λέιζερ.

Μεταφορτώστε τον κώδικα ή αντιγράψτε και επικολλήστε τον στο παρεχόμενο πλαίσιο κειμένου. Στη συνέχεια, στείλτε το για βαθμολόγηση.