Υποενότητα 6.3: Τύποι δεδομένων JavaScript

Site: ΕΛ/ΛΑΚ Moodle
Course: Σχεδιασμός WEB και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
Book: Υποενότητα 6.3: Τύποι δεδομένων JavaScript
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 12 June 2021, 8:23 PM

Description

 • Αριθμός - Number
 • Συμβολοσειρά - String
 • Λογική - Boolean
 • Τελεστές - Operators

Τύπος δεδομένων

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι δεδομένων στη JavaScript, οι οποίοι μπορούν να εισαχθούν σε μια μεταβλητή. Αυτά είναι:

 1. Αριθμός - Number
 2. Συμβολοσειρά - String
 3. Λογικός - Boolean
Αριθμός

Ο τύπος δεδομένων αριθμού αποτελείται από οποιονδήποτε αριθμό με ή χωρίς δεκαδικά ψηφία.

var number1 = 12.35;
var number2 = 123;
var bigNumber = 123e4; /*1230000*/
var smallNumber = 123e-4; //0.0123
Συμβολοσειρά

Ο τύπος συμβολοσειράς είναι οποιοσδήποτε τύπος κειμένου. Το κείμενο πρέπει να περιβάλλεται με double quotes " " ή single quotes ' '. Σημειώστε ότι τα εισαγωγικά δεν εμφανίζονται στη σελίδα. Εάν πρέπει να εμφανίσετε εισαγωγικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε επιπλέον εισαγωγικά που δεν πρέπει να είναι του ίδιου τύπου που χρησιμοποιήσατε για το όνομα της μεταβλητής. Για παράδειγμα, εάν είχατε το εξής:var name = "This is my name", και θέλετε να εμφανίσετε εισαγωγικά εσωτερικά του κειμένου, θα πρέπει να γράψετε: var name = " 'This is my name ' ".

var firstName = "Vasilis"; /*Vasilis*/
var lastName = 'Palilis'; //Palilis
var message = "It's alright"; //It's alright

Λογικός

Ο Λογικός - Boolean τύπος περιέχει μόνο δύο τιμές, true ήfalse. Οι λογικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται στις δομές επιλογής όπως θα δούμε αργότερα στο μάθημα.

var p = true;
var q = false;
var myBool = true; /*Boolean type*/
var myString = "true"; //String type

Ο τύπος μια μεταβλητής μπορεί να αλλάξει

Αν ορίσετε:

var myVar = "true";

και στη συνέχεια:

var myVar = true;

 ο τύπος της μεταβλητής αλλάζει αμέσως από "string" σε "boolean".

JavaScript "typeof()"

Η JavaScript έχει μια συνάρτηση που μας δίνει τον τύπο μιας μεταβλητής. Αυτός είναι η  typeof() .
Δοκιμάστε αυτό στην κονσόλα σας. Πηγαίνετε και πληκτρολογήστε typeof(3)ή typeof (true). Τι παρατηρείτε?

Exercise

 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice06.3.01.html στον φάκελο "Exercises".
 2. Αντιγράψτε τον παραπάνω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο..
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο. Έχετε τη σελίδα σας HTML με τους τύπους μεταβλητών JavaScript. Μπορείτε να πειραματιστείτε σε αυτό!

Κώδικας:

Η τιμή μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάξει

Αριθμητικοί τελεστές

Οι αριθμητικοί τελεστές στη JavaScript είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά. Έτσι, έχουμε τους +, -, * and / τελεστές.
Επίσης στη JavaScript ο τελεστής υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης -modulus συμβολίζεται με %. Ο τελεστής modulus δίνει το υπόλοιπο μιας ακέραιας διαίρεσης. Εφαρμόζεται μόνο στους ακεραίους. Για παράδειγμα, 7%6 δίνει 1.
Οι τελεστές ++ και – χρησιμοποιούνται για τη μοναδιαία αύξηση -increment και τη μοναδιαία μοναδιαία μείωση - decrement αντίστοιχα.

Τελεστές εκχώρησης τιμής

Στη JavaScript, έχουμε επίσης τους συντελεστές εκχώρησης.

Αυτοί είναι:

Assignment operators

var a = 0;
  a ++ ; /* a = a + 1, The Increment operator, 1 */
var b = 10;
  b --; /* b = b - 1, The Decrement operator, 9 */
var c = 50;
  c += 10; /* c = c + 10, 60 */
var d = "Hello";
  d += "!" /* d = d + "!" , Add (concatenate) strings, Hello! */
var x = a + b; /* The addition operator, 10 */
var y = a * b /* The Multiplication operator, 50 */
var z = a / b /* The Division operator, 0.1111111111111111 */
var w = a % b; /* The Modular operator (%) returns the division remainder, 1 */

Exercise

 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice06.3.02.html στον φάκελο "Exercises".
 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο.
 3. Συμπληρώστε τον κώδικα και αποθηκεύστε το αρχείο. Θέλουμε να εμφανιστεί στην console: "x =13 y = 1 z = 30".

Κώδικας:

Απάντηση:

var x = a + b; 
var y = a % b;
var z = a * b

Μέθοδοι αριθμών και συμβολοσειρών

Μέθοδοι συμβολοσειρών

Η JavaScript διαθέτει μεθόδους συμβολοσειρών. Αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ χρήσιμες όταν εργάζεστε με αυτές.

 • String length: .length. Αυτό μας δίνει το μήκος μιας συμβολοσειράς που σημαίνει πόσους χαρακτήρες έχουμε.
 • indexOf() . Αυτό μας δίνει τη θέση της πρώτης εμφάνισης ενός συγκεκριμένου κειμένου ή συμβόλου στη συμβολοσειρά, ξεκινώντας την καταμέτρηση από το 0. Εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, επιστρέφει -1.
 • Slice(). Χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο όταν θέλουμε να εξάγουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα της συμβολοσειράς. Καθορίζουμε την αρχική και την τελική θέση της συμβολοσειράς που θέλουμε να εξαγάγουμε. Η καταμέτρηση αρχίζει από το μηδέν. Εάν χρησιμοποιούμε θετικούς αριθμούς, τότε η μέτρηση ξεκινά από την αρχή, ενώ εάν χρησιμοποιούμε αρνητικές τιμές ξεκινάει από το τέλος.
 • Substring(). Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με το slice () αλλά δεν δέχεται αρνητικές τιμές. Στην substring() καθορίζουμε μόνο τη θέση εκκίνησης. Η δεύτερη τιμή αντιπροσωπεύει το μήκος της συμβολοσειράς που θέλουμε να εξαγάγουμε.

var str = "HTML, CSS, JavaScript";
var sln = str.length; /* 21 */
var pos = str.indexOf("C"); /* 6 */
var res = str.slice(6, 9); /* CSS */

Μέθοδοι αριθμών

Η JavaScript έχει μεθόδους αριθμών που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή μεταβλητών σε αριθμούς.
Μερικά παραδείγματα τέτοιων μεθόδων είναι:

 • parseInt(). Αυτή μετατρέπει έναν αριθμό ή μια συμβολοσειρά σε έναν ακέραιο αριθμό.
 • parseFloat(). Αυτή μετατρέπει έναν αριθμό ή μια συμβολοσειρά σε έναν πραγματικό αριθμό.
 • toString() . Αυτή μετατρέπει έναν αριθμό σε μια συμβολοσειρά
 • toPrecision(). Αυτή  στρογγυλοποιεί έναν αριθμό. Για παράδειγμα 7.89 toPrecision(2) δίνει 7.9.

Επίσης, η JavaScript έχει τελεστές που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μαθηματικών εργασιών.
Παραδείγματα:

 • Math.random(). Μας δίνει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ [0,1).
 • Math.sqrt(). Μας δίνει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού
var a = 12.345;
var x = a.toPrecision(3); /* 12.3 */
var y = Math.sqrt(16); /* 4 */
var z = Math.random()*10; /* */
var randomInt = parseInt(z) /* an integer between 0 and 9 */

Exercise

 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice06.3.03.html στον φάκελο "Exercises".
 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο.
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο. Έχετε τη σελίδα σας HTML με τις μεθόδους. Μπορείτε να πειραματιστείτε σε αυτή!

Κώδικας: