Υποενότητα 6.3: Τύποι δεδομένων JavaScript

Η τιμή μιας μεταβλητής μπορεί να αλλάξει

Αριθμητικοί τελεστές

Οι αριθμητικοί τελεστές στη JavaScript είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά. Έτσι, έχουμε τους +, -, * and / τελεστές.
Επίσης στη JavaScript ο τελεστής υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης -modulus συμβολίζεται με %. Ο τελεστής modulus δίνει το υπόλοιπο μιας ακέραιας διαίρεσης. Εφαρμόζεται μόνο στους ακεραίους. Για παράδειγμα, 7%6 δίνει 1.
Οι τελεστές ++ και – χρησιμοποιούνται για τη μοναδιαία αύξηση -increment και τη μοναδιαία μοναδιαία μείωση - decrement αντίστοιχα.

Τελεστές εκχώρησης τιμής

Στη JavaScript, έχουμε επίσης τους συντελεστές εκχώρησης.

Αυτοί είναι:

Assignment operators

var a = 0;
  a ++ ; /* a = a + 1, The Increment operator, 1 */
var b = 10;
  b --; /* b = b - 1, The Decrement operator, 9 */
var c = 50;
  c += 10; /* c = c + 10, 60 */
var d = "Hello";
  d += "!" /* d = d + "!" , Add (concatenate) strings, Hello! */
var x = a + b; /* The addition operator, 10 */
var y = a * b /* The Multiplication operator, 50 */
var z = a / b /* The Division operator, 0.1111111111111111 */
var w = a % b; /* The Modular operator (%) returns the division remainder, 1 */

Exercise

  1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο και αποθηκεύστε το ως exersice06.3.02.html στον φάκελο "Exercises".
  2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε τον στο νέο αρχείο.
  3. Συμπληρώστε τον κώδικα και αποθηκεύστε το αρχείο. Θέλουμε να εμφανιστεί στην console: "x =13 y = 1 z = 30".

Κώδικας:

Απάντηση:

var x = a + b; 
var y = a % b;
var z = a * b