Καθαρισμός του Distribution Folder

Εγκαταστήστε το rimraf npm module πληκτρολογώντας τα ακόλουθαg στην prompt του terminal:

npm install --save-dev rimraf

Στη συνέχεια, ορίστε στο package.json το ακόλουθο  script:

"clean": "rimraf dist",