Προετοιμασία του Distribution Folder I

Ανοίξτε το .gitignore και ενημερώστε την ως εξής. Δεν θέλουμε να ελεγχθεί ο φάκελος dist στο git repository.

node_modules
dist