Προετοιμασία του Distribution Folder I

Προετοιμασία του Distribution Folder II

Εγκαταστήστε usemin-cli, cssmin, uglifyjs και htmlmin NPM packages ως εξής:

npm install --save-dev usemin-cli cssmin uglifyjs htmlmin

Στη συνέχεια, ορίστε στο package.json το ακόλουθο  script:

"usemin": "usemin contactus.html -d dist --htmlmin -o dist/contactus.html && usemin aboutus.html -d dist --htmlmin -o dist/aboutus.html && usemin menu.html -d dist --htmlmin -o dist/menu.html && usemin index.html -d dist --htmlmin -o dist/index.html", 

"build": "npm run clean && npm run imagemin && npm run copyfonts && npm run usemin"