Προετοιμασία του Distribution Folder I

Προετοιμασία του Distribution Folder III

Ανοίξτε το index.html και περιβάλλετε τον κώδικα συνδέσμων CSS ως εξής:

<!-- build:css css/main.css -->
<link rel="stylesheet" href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="node_modules/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<link href="css/styles.css" rel="stylesheet">
<!-- endbuild -->

Κάντε το ίδιο στα aboutus.html, menu.html and contactus.html