Προετοιμασία του Distribution Folder I

Προετοιμασία του Distribution Folder IV

Ανοίξτε το index.html και περιβάλλετε τον κώδικα συνδέσμων JavaScript ως εξής:

<!-- build:js js/main.js -->
<script src="node_modules/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="node_modules/tether/dist/js/tether.min.js"></script>
<script src="node_modules/popper.js/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<!-- endbuild -->

Κάντε το ίδιο στα aboutus.htmlmenu.html and contactus.html