Εισαγωγή

Στο UNIX και το Linux όλες οι οντότητες παρουσιάζονται στο σύστημα σαν αρχεία με τις αντίστοιχες ιδιότητες. Η χρήση των προκαθορισμένων διαδρομών επιτρέπει στους χρήστες και το διαχειριστή να εντοπίσουν, να διαβάσουν και να χειριστούν τα αρχεία.

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

  • Τις ιδιότητες των αρχείων

  • Να προβάλετε τα περιεχόμενα των αρχείων

  • Τα δικαιώματα πρόσβασης και την αλλαγή τους

  • Τη δημιουργία, διαγραφή, μετακίνηση και μετονομασία αρχείων και καταλόγων

  • Πώς μπορούμε να αναζητήσουμε αρχεία

  • Τους συνδέσμους αρχείων


Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM