Χρήσιμοι Ορισμοί 1ης Ώρας

Δημόσια δεδομένα

Τα δεδομένα και οι σχετικές πληροφορίες που παράγονται, συλλέγονται ή πληρώνονται από δημόσιους φορείς

European Data Portal


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοικτά Δεδομένα είναι δεδομένα στα οποία ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση, να τα χρησιμοποιήσει και να τα διαμοιράσει.


                                                                              Open Data Institute, 2015


Ανοικτή άδεια χρήσης

Μια Ανοικτή Άδεια χρήσης επιτρέπει σε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσει και να διαμοιράσει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου εταιρίες που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Last modified: Thursday, 4 January 2018, 7:03 PM