Ορισμός Ανοιχτού Προτύπου από FSFE

Ένα Ανοιχτό Πρότυπο αναφέρεται σε έναν τύπο αποθήκευσης ή ένα πρωτόκολλο:

  1. το οποίο υπόκειται σε πλήρη δημόσια αξιολόγηση και χρήση χωρίς περιορισμούς με τρόπο ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους
  2. χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται από τύπους αρχειοθέτησης ή πρωτόκολλα τα οποία δεν πληρούν τα ίδια τον ορισμό του Ανοιχτού Προτύπου
  3. ελεύθερο από νομικές/τεχνικές διατυπώσεις που περιορίζουν τη χρηστικότητά του από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή επιχειρηματικό μοντέλο
  4. με διαχείριση και επιπλέον ανάπτυξη ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μοναδικό προμηθευτή σε μια διαδικασία ανοιχτή στην ισότιμη συμμετοχή ανταγωνιστών και τρίτων
  5. διαθέσιμο σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από ανταγωνιστικούς προμηθευτές ή ως πλήρης υλοποίηση ισότιμα διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Last modified: Friday, 5 January 2018, 8:06 AM