Η λύση της άσκησης της Ενότητας2 Τμήματος1 Σελίδας6

print ("Hello! Please insert three numbers and i will find the greatest.")
a = int(input("The first number is : "))
b = int(input("The second number is : "))
c = int(input("The third number is : "))
if a>b and a>c :
    greatest = a
elif b>a and b>c :
    greatest = b
else:
    greatest = c
print ("Great! The greatest number of", a,",",b,",",c, " is ", greatest)
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Απριλίου 2018, 9:27 μμ