Για να ολοκληρώσετε της δραστηριότητες αυτής της σειράς μαθημάτων, θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία Υλικού και Λογισμικού:


Υλικό

1) Edison Προγραμματιζόμενο Ρομπότ X 1


2) Ultimaker 2+ 3D Printer X 1


3) Amica NodeMCU ESP8266 CP2102 X 1


4) Έγχρωμα LEDs X 12