Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να να βελτιώσεις τις γνώσεις σου σχετικά με τις συναρτήσεις - functions, να μάθεις τα αντικείμενα - Objects της JavaScript, να κατανοήσεις τον τρόπο χρήσης τους και να εφαρμόσεις όσα έμαθες για να χειριστείς δεδομένα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 6.1: Συναρτήσεις JavaScript

  • περιγράφεις τους όρους ορισμός- defining, κλήση - calling and εκτέλεση- executing για μια συνάρτηση - JavaScript function
  • διαφοροποιείς ανάμεσα στα ορίσματα - arguments και στις παραμέτρους -  parameters μιας συνάρτησης
  • εξηγείς τον ρόλο της εντολής  επιστροφής τιμής - "return" value σε μια JavaScript function

Υποενότητα 6.2: Αντικείμενα JavaScript

  • εξηγείς τι είναι Αντικείμενο - JavaScript Object 
  • διαφοροποιείς ανάμεσα στις ιδιότητες - properties και στις μεθόδους - methods ενός αντικειμένου
  • προσπελαύνεις και επεξεργάζεσαι τις ιδιότητες ενός JavaScript Object 
  • χρησιμοποιείς τη λέξη- κλειδί ".this" στο κατάλληλο περιεχόμενο

Υποενότητα 6.3: Συναρτήσεις δόμησης

  • εξηγείς τι είναι η Συνάρτηση δόμησης - Constructor function
  • χρησιμοποιείς ιδιότητες - properties και μεθόδους - methods εσωτερικά μιας συνάρτησης δόμησης 
  • χρησιμοποιείς τη λέξη- κλειδί "new" για να δημιουργήσεις αντικείμενα - objects μέσω τηςσυνάρτησης δόμησης - Constructor function
Key concepts
 • JavaScript Object
 • JavaScript Constructor function
 • JavaScript properties and methods
 • JavaScript  ".this" , "new" keywords

Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 9:08 PM