Το Ελεύθερο Λογισμικό (Free Software)

είναι θέμα ελευθερίας και όχι κόστους/τιμής !

“ free”

as

in “free speech,”

not as

in “free beer.”

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019, 12:28 AM