2η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Ένα μάθημα στο Moodle αποτελείται από τον κύριο κορμό του μαθήματος, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο του μαθήματος, τις δραστηριότητες, τις εργασίες, και τα περιφερειακά μπλοκ. Υπάρχουν πολλά μπλοκ που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μάθημα, ωστόσο κάποιος μπορεί να μη χρησιμοποιήσει και κανένα. Κάποια μπλοκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορά, ενώ άλλα μόνο μία.

Τα μπλοκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της περιήγησης στην πλατφόρμα, στο μάθημα ή και στις δραστηριότητες (όπως Τα μαθήματά μου και οι Ενότητες), για πρόσθετες πληροφορίες και για την εισαγωγή εικόνων και άλλων αρχείων περιφερειακά στο μάθημα (όπως τo HTML, Remote RSS Feeds), για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και την ανάπτυξη της κοινονικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων (όπως το Blog, Συνδεδεμένοι χρήστες, Μηνύματα), για την εναλλακτική παρουσίαση περιεχομένου ή στοιχείων του μαθήματος (όπως το Random Glossary Entry, Feedback, Quiz Results), για την οργάνωση της τάξης και την ενημέρωση των συμμετεχόντων (όπως το Ημερολόγιο και τα Επικείμενα γεγονότα).
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM