Ποιότητα ΑΕΠ μέσα από Σφραγίδες Ποιότητας

Παρουσίαση των εννοιών της ποιότητας ΑΕΠ και σύνδεση τους με τη χρήση σφραγίδων (quality seals)