Ενότητα 2 - Τμήμα 0 - Η Επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης

Concepts of Module 1 repeated.

2.0.1 - Η έξοδος (Printing) στην Python

Κατά τη διάρκεια της Ενότητας 1 μάθαμε μερικές νέες έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Python. Ας θυμηθούμε αρχίζοντας με την εντολή Print.
Όπως μάθαμε, η εκτύπωση είναι μια εντολή εξόδου η οποία στέλνει τα αποτελέσματά της στην οθόνη.
Η εντολή print ("Hello World") στέλνει το μήνυμα Hello World στην οθόνη.
Οτιδήποτε μέσα στις παρενθέσεις θα εκτυπωθεί στην οθόνη, εάν η σύνταξη είναι σωστή. Μπορούμε να εκτυπώσουμε απλό κείμενο όπως το προηγούμενο παράδειγμα (χρησιμοποιώντας πάντα τους εισαγωγικούς χαρακτήρες "" ή ""),

απλούς αριθμούς,

>>> print(42) 
42

τα αποτελέσματα των αλγεβρικών εργασιών εντός των παρενθέσεων (χρησιμοποιώντας την προτεραιότητα των τυπικών αλγεβρικών πράξεων),

>>> print(35*6+7**2)
259

ή συνδυασμούς των παραπάνω

>>> print("The second power of 4 equals to",4**2)
The second power of 4 equals to 16

Μπορούμε επίσης να δηλώσουμε ότι ο διαχωριστής μεταξύ αριθμών θα είναι ένας χαρακτήρας αντί του χαρακτήρα διαστήματος:

>>> print(192,168,178,42,sep=".")
192.168.178.42

Εάν χρειαστεί να εκτυπωθεί κάτι στην επόμενη γραμμή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χαρακτήρα διαφυγής (escape code) \n:

>>> print('First line.\nSecond line.')
First line.
Second line.

Αν χρειαστεί να εκτυπώσουμε ένα δεσμευμένο χαρακτήρα, χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα \ και μετά τον αποκλειστικό χαρακτήρα που θα εκτυπωθεί:

>>> print("The file is stored in C:\\new folder")
The file is stored in C:\new folder