Ενότητα 2 - Τμήμα 1 - Ελέγχοντας τη ροή

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα μπορούν να:
  • δημιουργούν κώδικα χρησιμοποιώντας τη δήλωση if
  • αναγνωρίζουν και χρησιμοποιήστε τα εσοχή των κωδικών
  • λύνουν τα λογικά προβλήματα της άλγεβρας Boolean
  • δημιουργούν κώδικα χρησιμοποιώντας τις περίπλοκες παραμέτρους if, elif και else
  • αναγνωρίζουν τις εμφωλευμένες δομές if και να τις χρησιμοποιούν

2.1.1 - Η εντολή if

Πώς μπορούμε να πούμε εάν ένας παίκτης έχει το υψηλότερο σκορ; Πώς μπορούμε να πούμε αν έχει τελειώσει τις ζωές; Πώς μπορούμε να πούμε αν έχει το κλειδί που απαιτείται για να ανοίξει η κλειδωμένη πόρτα; Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η δήλωση if. Η εντολή if είναι επίσης γνωστή ως δήλωση υπό όρους. Η εντολή if επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να αποφασίσει. Έχει ζέστη έξω; Έχει το διαστημόπλοιο φθάσει στην άκρη της οθόνης; Έχουν αποσυρθεί πάρα πολλά χρήματα από το λογαριασμό σας; Ένα πρόγραμμα μπορεί να ελέγξει για αυτές τις συνθήκες με τη δήλωση if.

Ας δούμε ένα παράδειγμα:

>>> # Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε αρχικοποιούνται

>>> a = 4

>>> b = 5

>>> # Βασικές συγκρίσεις

>>> if a < b:

    print("a is less than b") 

>>> if a > b:

    print("a is greater than b") 

Τι πιστεύετε ότι ο παραπάνω κώδικας θα εμφανίσει στην οθόνη;

Δεδομένου ότι η μεταβλητή a είναι μικρότερη από τη b, η πρώτη δήλωση θα εμφανιστεί ("a is less than b"). Αν οι μεταβλητές a και b ήταν και οι δύο ίσες, τότε καμία από τις δύο παραπάνω συνθήκες δεν θα ικανοποιούνταω οπότε δεν θα εμφανιζόταν τίποτε στην οθόνη.

Ποιους άλλους συγκριτικούς τελεστές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε;

# Equal
a = 5
b = 5
if a == b: # Remember that comparison is made using ==
    print ("a is equal to b")

# Not Equal
a = "Alice"
b = "Bob"
if a != b: # The exclamation mark ! stands for not
    print ("a is not equal to b")