Υποενότητα 7.2: Λαμβάνοντας αποφάσεις

  • Συγκριτικοί τελεστές
  • Η δομή επιλογής 
  • Λογικοί τελεστές

Συγκριτικοί τελεστές

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους τελεστές σύγκρισης - comparison operators που είναι διαθέσιμοι στη JavaScript.

Αυτοί οι τελεστές χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν αν νια πρόταση είναι αληθής ή ψευδής.

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν εάν οι τιμές  δύο μεταβλητών είναι ίσες, ή αν η μια τιμή είναι μεγαλύτερη από την άλλη.

Συνήθως, ανάλογα με το αν το αποτέλεσμα είναι αληθές ή ψευδές, προβαίνουμε σε διαφορετικές ενέργειες.

Operator    Description
==          equal to
!=          not equal
>           reater than
<           less than
>=          greater than or equal to
<=          less than or equal to