Ημέρα 6 - Ενότητα 1 - Ανιχνεύοντας το φως

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

  • περιγράφετε και χρησιμοποιήστε ένα φωτοαντιστάτη
  • δημιουργείτε ένα κύκλωμα που να ανιχνεύει και να μετράει το φως
  • χρησιμοποιείτε τη σειριακή οθόνη στο περιβάλλον IDE του Arduino
  • αντιστοιχίζετε το ποσό φωτός που ανιχνεύετε σε τιμές στη σειριακή οθόνη

Λιγότερο ή περισσότερο φως....

Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα του φωτός με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού στοιχείου που ονομάζεται "φωτοαντίσταση".

https://c.76.my/Malaysia/ky-018-photoresistor-module-arduino-ubitronix-1607-26-ubitronix@14.jpg
Πρόκειται για έναν μεταβλητό αντιστάτη που μειώνει την αντίσταση του όταν το φως περνά μέσα από αυτό. Είναι μια αναλογική συσκευή κάτι που σημαίνει ότι διαβάζουμε όχι μόνο δύο καταστάσεις (0 και 1) αλλά πολλές τιμές μεταξύ 0V και 3.3V ή σε περίπτωση τιμών Arduino IDE μεταξύ 0 και 1023 αντίστοιχα.

Έτσι, πώς μπορούμε να βρούμε την ακριβή ποσότητα φωτός που περνά μέσα από τη συσκευή ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το NodeMCU και το Arduino IDE;

Η απάντηση είναι ότι "δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο με αυτά", αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα που θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές που προκαλεί το φως περνώντας μέσα από τον φωτοαντιστάτη. Για τους σκοπούς αυτού του πειράματος πρέπει να κατασκευάσουμε το ακόλουθο κύκλωμα.


Η επόμενη πρόκληση είναι να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές που επιφέρει το φως, στην οθόνη μας. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε το Arduino IDE's Serial monitor.