Εισαγωγή δεδομένων χρήστη

Η είσοδος δεδομένων χρήστη σε μια ιστοσελίδα μπορεί να διευκολυνθεί μέσω τριών προσεγγίσεων:

 • <a> tags για την παροχή συνδέσμων - hyperlinks
 • <button> tags για τη δημιουργία κουμπιών - buttons
 • <form> για τη δημιουργία φορμών - forms
  • <input>  για τη δημιουργία φορμών στοιχείων εισόφου στις φόρμες

Κουμπιά - Buttons
 • Απλή αλληλεπίδραση
  • Κλικ στο κουμπί
 • Η συμπεριφορά του κουμπιού εξαρτάται από το πού βρίσκεται:
  • Μέσα σε μια φόρμα, παίρνει ένα συγκεκριμένο ρόλο
  • Γενικού σκοπού έξω
 • <a> πορεί επίσης να μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας  CSS για να μοιάζει με κουμπί

Φόρμες - Forms

Στοιχεία φόρμας - Form elements:

 • <input>
  • type: text, password, submit, radio, checkbox, button, color, date, datetime, email, month, number, range, search, tel, time, url, week
 • <textarea>
 • <button>
 • <select>