Συναρτήσεις βέλους – Arrow functions

Συναρτήσεις βέλους - Arrow functions είναι ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό της ES6. 

Παρέχουν έναν τρόπο γραφής συναρτήσεων με συντομότερη σύνταξη. Κυρίως, οι συναρτήσεις που μετατρέπονται σε Συναρτήσεις βέλους – Arrow functions είναι οι ανώνυμες συναρτήσεις - anonymous functions. 

Τι είναι ανώνυμες συναρτήσεις -  anonymous functions?

Anonymous είναι οι συναρτήσεις που δεν έχουν όνομα.

Η σύνταξη μιας anonymous function είναι:

function (parameters) {
// do something
}

Η μετατροπή της συνάρτησης αυτής σε arrow function είναι:

(parameters) => {
// do something
}

Τώρα έχετε το πρώτο σας παράδειγμα μιας συνάρτησης βέλους. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πιο συνοπτικό από τον παραδοσιακό τρόπο να γράφετε συναρτήσεις.

Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο συνοπτικό.

Αν έχετε μόνο μια expression μπορείτε να παραλείψετε τα {}

(param1, param2, …, paramN) => expression

Αν έχετε μόνο μια parameter οι παρενθέσεις είναι προαιρετικές.

singleParam => { statements }
Παράδειγμα

Arrow function Example

Δείτε περισσότερα για τις Arrow functions