Συναρτήσεις χρωματισμού - Color functions

Για να εφαρμόσουμε χρώμα στα στοιχεία p5.js χρησιμοποιούμε τη fill () function.

Μπορούμε να γράψουμε χρώματα σε οποιοδήποτε RGB, RGBA, Hex και υποστηριζόμενες συμβολοσειρές χρώματος.

Για να ορίσουμε το χρώμα του περιγράμματος των στοιχείων p5.js χρησιμοποιούμε τη  stroke() function. 

Μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το βάρος των περιγραμμάτων χρησιμοποιώντας τη  strokeWeight() function. 

Εάν δεν θέλουμε να γεμιστούν τα στοιχεία μας, χρησιμοποιούμε noFill()function, ενώ αν δεν θέλουμε να έχουν περιγράμματα χρησιμοποιούμε  noStroke()

Παράδειγμα
Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιούνται όλες οι παραπάνω λειτουργίες:

function setup() {
 // create canvas
 createCanvas(800,500);
 }
function draw () {
 // set background color
 background('#B1CBBB');
 //use the fill function to color the triangle
 fill('#EEA29A');
 // use the noStroke function to remove border
 noStroke();
 triangle(width/2,height/2,500,400,300,400);
 // use the noFill function to remove the fill of our element
 noFill();
 // use the stroke to change the color of the border
 stroke('#D64161');
 // use the strokeWeight to change the border weight
 strokeWeight(5);
 triangle(width/2,height/2,500,100,300,100);
}

Result of the above code:

 • Δείτε περισσότερα για τη fill() function
 • Δείτε περισσότερα για τη noFill() function
 • Δείτε περισσότερα για τη stroke() function
 • Δείτε περισσότερα για τη noStroke() function
 • Δείτε περισσότερα για τη strokeWeight() function