Εισαγωγή video

Για να εισαγάγουμε ένα βίντεο στο p5.js χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση createVideo()  . Μέσα σε αυτή τη συνάρτηση βάζουμε τη διαδρομή στο αρχείο βίντεο.

Μπορούμε να συνδυάσουμε βίντεο με στοιχεία ελέγχου συμβάντων - event για αναπαραγωγή / παύση του βίντεο.

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα παράδειγμα κώδικα που δείχνει ένα βίντεο μαζί με ένα κουμπί ελέγχου:

// set let playing to be false in the beginning
let playing = false;
let myVideo;
let myButton;


function setup() {
 // display the video
 myVideo = createVideo(['videos/Star.mp4']);
 myButton = createButton('play');
 // when button is pressed call the PausePlay function
 myButton.mousePressed(PausePlay);
}

// play or pause video
function PausePlay() {
 // if playing is true
 if (playing) {
  // make the video pause
  myVideo.pause()
  playing = false;
 }
 // else let the video play
 else {
  myVideo.play();
  playing = true;
 }

}

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα here

Exercise

 1. Open your Visual Studio editor and the p5yourName folder.
 2. Open the file ex812.js in your editor and save it as ex1021.js
 3. Open the file ex812.html in your editor and save it as ex1021.html
 4. In the ex1021.html file, update the link to ex1021.js  from exersice812.js
 5. Go to the index.html file and create, under Module 10, a link to the ex1021.html  file with the title "Insert video".

Modify the ex1021.jsfile and use as a base the above example to create a video which will automatically replay. You can see here an example.

Answer:

// set let playing to be false in the beginning
let playing = false;
let myVideo;
let myButton;


function setup() {
 // display the video
 myVideo = createVideo(['videos/Star.mp4']);
 myButton = createButton('play');
 // when button is pressed call the PausePlay function
 myButton.mousePressed(PausePlay);
}

// play or pause video
function PausePlay() {
 // if playing is true
 if (playing) {
  // make the video pause
  myVideo.pause();
  playing = false;
 }
 // else let the video play
 //use loop to make it replay
 else {
  myVideo.loop();
  playing = true;
 }

}

Κάντε μια  Git commit με το μήνυμα "Insert video".

 • Δείτε περισσότερα για την createVideo() function
 • Δείτε περισσότερα για την loop() function