Εισαγωγή

Σε αυτήν την υποενότητα,  θα ενσωματώσετε τη  dishdetail component στην εφαρμογή. Θα χρησιμοποιήσετε route parameter στη URL για να περάσετε στις λεπτομέρειες του επιλεγμένου dish στη dishdetail component. 

Θα Ρυθμίστε τις διαδρομές στη μονάδα δρομολογητή για να ενεργοποιήσετε τη χρήση παραμέτρων διαδρομής εντός της διεύθυνσης URL για να μεταβιβάσετε πληροφορίες σε μια συνιστώσα.

 

Σε αυτή την εικόνα μπορείτε να δείτε την παράμετρο για το "45% MILK CHOCOLATE" το οποίο είναι 2. Κάθε Choco-dish έχει τη δική του παράμετρο.