Εισαγωγή

Σε αυτήν την υποενότητα, θα πάρετε την πρώτη σας εμπειρία με τα παρατηρήσιμα- Observables στο Angular. Θα τροποποιήσετε τις υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσετε Observables.
Στη συνέχεια, θα ενεργοποιήσετε τις συνιστώσες - components να εγγραφούν -  subscribe στα observables που θα τα χρησιμοποιήσετε για να λάβετε τα δεδομένα. Θα :

  • Χρησιμοποιήσετε παρατηρήσιμα - observables στην εφαρμογή Angular 
  • Λάβετε δεδομένα με την εγγραφή - subscribing στα observables στις components.

Για να δημιουργήσουμε εφαρμογές με αναδραστικό προγραμματισμό  - reactive programming, θα χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη RxJS. Αυτή η βιβλιοθήκη περιλαμβάνεται από προεπιλογή στο Angular :