Εισαγψγή

Σε αυτήν την υποενότητα, θα μάθετε να στέλνετε και να αποθηκεύετε τις τιμές φόρμας στο db.json, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Θα μάθετε πώς να διατηρείτε τις αλλαγές στα δεδομένα πίσω στο διακομιστή. Θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο HttpClient.post που είναι διαθέσιμη σε αντικείμενα για να αποθηκεύσετε τα σχόλια που υποβάλλουν οι χρήστες στο διακομιστή.