Το συμπέρασμα από την παρούσα υποενότητα είναι ότι:

•  η ανάγκη για επικοινωνία είναι ιστορική και για τον λόγο αυτό η εξέλιξη των υποδομών

επικοινωνίας είναι ατέρμονη

•  τα ασύρματα δίκτυα αποτελούν εξέλιξη των ενσύρματων υποδομών, λειτουργούν στις

ίδιες βασικές αρχές ενώ στην πλειονότητά τους είναι συμβατά με τα ενσύρματα

•  η βασική δικτυακή τοπολογία για την σύνδεση σε τοπικό δίκτυο που συνδέεται με το

διαδίκτυο ακολουθεί το μοτίβο του σταθμού - πύλης - διαδικτύου και η ρύθμιση των

παραμέτρων στον σταθμό εργασίας μπορεί να είναι αυτόματη

•  οι ιδιαιτερότητες των ασύρματων δικτύων προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες του

ασύρματου μέσου

•  υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασύρματων δικτύων, ακολουθώντας και την

κατηγοριοποίηση των ενσύρματων δικτύων

•  οι ασύρματες τεχνολογίες παρουσιάζουν πλεονεκτήματα ως προς την οικονομία και την

οικολογία και για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίες

Last modified: Friday, 19 December 2014, 6:13 PM