Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά GIMP I

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις πώς να δουλεύεις με το αρχείο Gimp .xcf, να χειρίζεται το χρώμα της εικόνας, να εργάζεται με στρώματα-layers και να εξάγεις εικόνες για το WEB.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 11.1: Αρχείο Gimp - Εργαλεία επιλογής

  • κατανοείς τι είναι το αρχείο Gimp.
  • χρησιμοποιείς εργαλεία επιλογής (ορθογώνιο, ελλειψοειδές, ελεύθερο εργαλείο επιλογής) - selection tools (Rectangle, Ellipse, Free select tool)
  • χρησιμοποιείς το εργαλείο Διαδρομές - Paths tool
  • δημιουργείς διαφανείς- transparent εικόνες

Υποενότητα 11.2: Το χρώμα στο Gimp

  • κατανοείς και χρησιμοποιείς το χρωματικό μοντέλο HSV
  • κατανοείς και χρησιμοποιείς τα εργαλεία Levels and Hue Saturation color
  • ταυτοποιείς χρώμα με το εργαλείο Color picker tool
  • διαλέγεις χρώμα με τα εργαλεία Color and Fuzzy select tool

Υποενότητα 11.3: Στρώματα και εξαγωγή εικόνων

  • εργάζεσαι με στρώματα - layers
  • εφαρμόζεις διάφορα διαθέσιμα εργαλεία σε στρώματα
  • εξάγεις εικόνες για μορφές WEB- jpg, .png και.gif

Key concepts

Last modified: Sunday, 25 March 2018, 10:19 PM