Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά Φόρμες

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθουμε για τις φόρμες  και τα βασικά της δομής, της μορφοποίησης και της επικύρωσης μιας φόρμας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 9.1: Το HTML των φορμών

  • κατανοείς τον ρόλο των φορμών
  • δημιουργείς μια φόρμα HTML
  • χρησιμοποιείς τα πιο κοινά στοιχεία φόρμας
  • διαφοροποιείς τις ιδιότητες ( attributes) μιας φόρμας
  • δημιουργείς προσβάσιμες (accessible) φόρμες
  • ομαδοποιείς στοιχεία μιας φόρμας σε ευρύτερες δομές

Υποενότητα 9.2: Το CSS των φορμών

  • μορφοποιείς τα στοιχεία μιας φόρμας με CSS
  • απεικονίζεις την “required” attribute

Υποενότητα 9.3 Επικύρωση φόρμας

  • επικυρώνεις μια φόρμα χρησιμοποιώντας HTML
  • εμπλουτίζεις τη διαδικασία επικύρωσης χρησιμοποιώντας JavaScript

Λέξεις κλειδιά

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Last modified: Thursday, 22 March 2018, 9:35 PM