Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου.
Το OpenStreetMap (OSM) είναι ένας Ανοιχτός Διαδικτυακός Χάρτης. Ανοιχτός διότι όλα τα δεδομένα που περιέχει προέρχονται από τα εκατομμύρια των χρηστών του και διατίθενται σε όλους για κάθε χρήση. Διαδικτυακός διότι όλα τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Χάρτης διότι όλα τα δεδομένα του έχουν χαρτογραφική αναφορά και αντιστοιχούν σε φυσικά ή τεχνητά, αντικείμενα ή φαινόμενα στην γήινη επιφάνεια. Η διαφοροποίησή του όμως από τους συμβατικούς χάρτες το κατέστησε μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα ανταγωνιστικά ΣΓΠ και αυτή η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι εθελοντές / χρήστες του OSM είναι ελεύθεροι να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα χωρικά δεδομένα του.


Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού : Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να  εισάγουν μία παρεχόμενη υπηρεσία ή διαδικασία στο diadikasies.gr.

  • Να μπορούν να την κατηγοριοποιήσουν και να την μεταβάλλουν, (ως προς το περιεχόμενο της και να τη διαγράψουν).

  • Να εισαγάγουν αρχεία πολυμέσων και να δημιουργήσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους.

  • Να δημιουργήσουν μία παρεχόμενη υπηρεσία/διαδικασία με ευανάγνωστη δομή, σωστά κατηγοριοποιημένη με τη νομοθεσία που την τεκμηριώνει και τους απαραίτητους συνδέσμους.


  • Διδάσκοντας: J. St