Υποενότητα 13.1: Η Φυσική του Ήχου

  • Διάδοση - Transmission του ήχου
  • Ανάκλαση - Reflection 
  • Τι είναι audio;

Η Διάδοση - Transmission του ήχου