Υποενότητα 12.1: Gimp για το WEB

  • Χάρτης εικόνων - Image maps
  • Κινούμενες εικόνες - Animated Gifs

Image map

Image map iείναι μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε πεδία με δυνατότητα κλικ σε μια εικόνα και να τις συνδέσουμε σε διαφορετικούς προορισμούς.

Δημιουργία χάρτη εικόνων

Χρησιμοποιώντας το Gimp θα δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό αρχείο .map

Δημιουργία αρχείου HTML

Θα πάρουμε το αρχείο .map και θα το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο HTML.

Προσέξτε αν το Gimp εξήγαγε αυτόματα τους σωστούς υπερσυνδέσμους στο αρχείο .map!

Εάν όχι, διορθώστε τις στο αρχείο HTML.

Ας δούμε το αρχείο HTML:

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο του βίντεο στη διεύθυνση: courseGimp>imagemap