Υποενότητα 11.3: Στρώματα και εξαγωγή εικόνων

  • Συνδυασμοί πολλαπλών στρωμάτων - layers
  • Σύνθεση R, G, B καναλιών- channels
  • Εξαγωγή εικόνων για το WEB

Πολλαπλά στρώματα σε κοινό υπόβαθρο

Για την εισαγωγή πολλαπλών στρωμάτων layers αρχίζουμε ανοίγοντας μια εικόνα που θα είναι η εικόνα υποβάθρου - background (freeImages/desert-2340326_1920.jpg).

Open as layer. Μέγεθος στρώματος- Layer boundary size. 

Ανοίγουμε ως στρώμα την εικόνα xsfFiles/girl_01.xcf.

Σημειώστε ότι η εικόνα βάσης έχει ύψος 1080px ενώ το στρώμα είναι 1280px. Επομένως, ξεκινάμε ρυθμίζοντας το ύψος του στρώματος να είναι το ίδιο με εκείνο της εικόνας υποβάθρου. Στη συνέχεια, θα αλλάξουμε το πλάτος του στρώματος για να το μειώσουμε. Αυτό το βήμα είναι προαπαιτούμενο εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Align.

Δουλεύουμε στο layers> Layer Boundary Size

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο στοίχισης- Align tool για να στοιχίσουμε το στρώμα στην εικόνα υποβάθρου.  

Προσθήκη νέου layer

Θα προσθέσουμε ένα νέο στρώμα (xsfFiles / birds.xcf) και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιγράψουμε. Θα δούμε το εργαλείο που δημιουργεί κατοπτρικά αντίγραφα -  Flip tool, οριζόντια ή κατακόρυφα, εργαλείο κλίμακας - Scale tool.

Το τρίτο layer

Το εργαλείο περιστροφής - Rotate tool

Ομαδοποίηση-σύνδεση των στρωμάτων.

Εδώ θα δούμε επίσης ότι η σειρά των στρωμάτων ορίζει πώς θα εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι μια εικόνα με υψηλότερη σειρά θα εμφανιστεί μποροστά από μια εικόνα που βρίσκεται σε χαμηλότερη σειρά. Στο βίντεο, χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία για να "κρύψουμε" τα πουλιά πίσω από το κορίτσι..

Θα προσθέσουμε ένα νέο στρώμα (xsfFiles / cyclist.xcf). Το εργαλείο προοπτικής - Perspective Tool χρησιμοποιείται για την αλλαγή της "προοπτικής" του επιλεγμένου περιεχομένου. 

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο του βίντεο στη διεύθυνση: courseGimp>xcfFiles>image70.xcf