Υποενότητα 8.2: Επαναληπτικές δομές

  • επαναληπτική δομή «για» - for loop
  • επαναληπτική δομή «όσο» - while loop

for loop

Ο βρόχος "για" - For loop είναι το πιο συνηθισμένο looping στη JavaScript. Συνήθως, τον χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων που χρειαζόμαστε: έναν σταθερό αριθμό ή το μήκος μιας δομής δεδομένων.

Ο βρόχος "για" έχει την ακόλουθη σύνταξη:

for (initial expression; test to run; increment) {
code block to be executed
}
Παράδειγμα 1
/*let's count from 1 to 5*/
for (var index = 1; index <= 5; index++){
console.log(index);
}

Σε αυτό το παράδειγμα, ορίσαμε τις τρεις εκφράσεις στον βρόχο for.

  • η αρχική έκφραση - initial expression: αυτή εκτελείται μία φορά πριν τρέξει ο  βρόχος και τυπικά ορίζει την αρχική συνθήκη για τον μετρητή: στην περίπτωση αυτή, ο δείκτης είναι ίσος με 1
  • ο έλεγχος πριν από κάθε επανάληψη: αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αληθές, ο βρόχος θα συνεχίσει
  • εκτελείται μετά από κάθε επανάληψη του βρόχου. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε αύξηση του δείκτη στην επόμενη τιμή.

Tip: Αντιγράψτε το παραπάνω κομμάτι κώδικα και επικολλήστε το απευθείας στην κονσόλα, για να δείτε πώς λειτουργεί.

Παράδειγμα 2

Σε αυτό το παράδειγμα, δημιουργούμε μια λίστα από χρώματα και χρησιμοποιούμε τον βρόχο για να διατρέξουμε τη λίστα  και να εξάγουμε τα στοιχεία της στην κονσόλα.

/* remember that arrays start at zero
so we will loop from 0 to the length of the array*/
var color = ["red", "green", "blue"];
for (var i = 0; i < color.length; i++){
console.log(color[i]);
}

Tip: Αντιγράψτε το παραπάνω κομμάτι κώδικα και επικολλήστε το απευθείας στην κονσόλα, για να δείτε πώς λειτουργεί.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp

Άσκηση

¨Δημιουργήστε μια επαναληπτική δομή "για" στους ακεραίους από το 1 έως το 100 και γράψτε στην κονσόλα καθένα από τους περιττούς αριθμούς.

Λύση:

for(var j = 0; j < 100; j++ ){
  if (j % 2 == 1){
      console.log(j)
  };
};