Υποενότητα 8.3: Καταμέτρηση λέξεων

 • JavaScript word counter

Η ιδέα!

Μια textarea δέχεται την εισαγωγή κειμένου από το πληκτρολόγιο. Θα προσθέσουμε ένα χαρακτηριστικό σε αυτήν την textarea που παρέχει μια κατά προσέγγιση καταμέτρηση των λέξεων που εισάγει ο χρήστης. 

Για να γίνει αυτό επιτυχώς, θα πρέπει να:

 • Δημιουργήστε το δικό σας αρχείο Javascript στον κατάλογο "js" του φακέλου "Exercises". Έχετε ήδη δημιουργήσει αυτόν τον κατάλογο στην άσκηση της υποενότητας  7.1. Καλέστε το "countsTheWords.js".
 •  Προσθέστε  <script> tag στο τέλος του <body> της σελίδας για να φορτωθεί το JavaScript αρχείο.
 • Στο αρχείο js:
  • Χρησιμοποιήστε document.getElementById() για να λάβετε το στοιχείο textarea από τη σελίδα. Θα χρειαστείτε το αναγνωριστικό - id του, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα HTML.
  • Γράψτε μια συνάρτηση χειρισμού συμβάντων που εκτελείται κάθε φορά που κάποιος πληκτρολογεί στην textarea. Θα φαίνεται κάτι τέτοιο:
   myTextareaElement.onkeyup = function(){
       /* your code goes here*/
   }
  • Θα χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιδιότητα .value της textarea για να πάρετε τα περιεχόμενα ως String
  • Χρησιμοποιήστε string.split() για να διαιρέσετε τη συμβολοσειρά (στα όρια λέξεων) σε μια σειρά από Strings
  • Καταμετρήστε τα στοιχεία στη λίστα. Αυτό θα είναι (κατά προσέγγιση) ο αριθμός των λέξεων 
  • Γράψτε αυτήν την τιμή στο στοιχείο HTML που μοιάζει με αυτό: <span id="wordcount"></span>