Υποενότητα 5.1: HTML σε Πίνακες

  • Τα στοιχεία ενός πίνακα
  • Κατασκευή πίνακα

Ο πίνακας και τα στοιχεία του

Η δομή ενός πίνακα ορίζεται στo HTML με την ετικέτα (tag) <table> . Κάθε σειρά (row) κελιών (cells)  ορίζονται με την ετικέτα (tag) <tr> .

Οι πίνακες έχουν κεφαλίδες (headers) που ορίζονται με την ετικέτα (tag) <th> και το σώμα του πίνακα, τα κελιά (cells), καθορίζονται από την ετικέτα <td> .

Επιπλέον, τα διάφορα μέρη ενός πίνακα μπορούν να ομαδοποιηθούν. Οι κεφαλίδες μπορούν να ομαδοποιηθούν χρησιμοποιώντας την ετικέτα <thead> και το κύριο περιεχόμενο του σώματος χρησιμοποιώντας την ετικέτα <tbody> .

Οι πίνακες μπορούν επίσης να έχουν υποσέλιδα (footers) ορίζονται με την ετικέτα <tfoot> .
Μπορούν επίσης να έχουν λεζάντα (caption) με την ετικέτα <caption>

ΔΟΜΗ ΠΙΝΑΚΑ

Ο HTML κώδικας:

<table>
  <caption> STRUCTURE</caption>
  <thead>
    <tr> <th>HHH</th> <th>HHH</th> <th>HHH</th> </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr> <td>fff</td> <td>fff</td> <td>fff</td> </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr> <td>CCC</td> <td>CCC</td> <td>CCC</td> </tr>
    <tr> <td>CCC</td> <td>CCC</td> <td>CCC</td> </tr>
  </tbody>
</table>


θα δημιουργήσει μια σελίδα που εμφανίζεται ως:

Table HTML

Η ομαδοποίηση περιεχομένων μπορεί να είναι χρήσιμη για την εφαρμογή διαφορετικών μορφών στα διάφορα τμήματα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.w3schools.com/tags/tag_thead.asp