Υποενότητα 4.3 CSS σε γραμμή πλοήγησης

Μορφοποίηση γραμμής πλοήγησης

Μέσα από τις προηγούμενες ενότητες εξετάσαμε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία της γραμμής πλοήγησης.

Τώρα είναι καιρός να κατασκευάσετε τη δική σας γραμμή πλοήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της δραστηριότητας "Εργασία: CSS II".

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.w3schools.com/css/css_navbar.asp