Υποενότητα 2.1: Σχόλια και λίστες κειμένου

  • Σχόλια
  • Μη αριθμημένη λίστα κειμένου
  • Αριθμημένη λίστα κειμένου
  • Εμφωλευμένες κειμένου

Σχόλια

Τα σχόλια (comments) χρησιμοποιούνται σε HTML όταν θέλουμε να θυμηθούμε κάτι ή θέλουμε να εξηγήσουμε στους άλλους τι κάναμε.
Τα σχόλια δεν εμφανίζονται στη σελίδα.
Η ετικέτα σχολίου αρχίζει με <!-- και τελειώνει -->.

Image for comments