Επικοινωνία

Η ασύγχρονη επικοινωνία υποστηρίζεται πλήρως από το Moodle με τα 4 διαφορετικά είδη Ομάδων συζητήσεων – Forum που διαθέτει. 

Η σύγχρονη επικοινωνία υποστηρίζεται από το εργαλείο Συζήτηση – Chat και υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εγκατασταθεί και εργαλείο τηλεδιασκέψεων όπως για παράδειγμα το Big Blue Button που χρειάζεται όμως την συνεχή υποστήριξη της ομάδας διαχείρισης της πλατφόρμας

Communication

Asynchronous communication is fully supported in Moodle with the 4 different types of Forums that it contains.

Synchronous communication is supported by the Chat tool. Moreover, a teleconferencing tool, such as the Big Blue Button can be installed. This needs the ongoing support of the platform management team.