Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά GIMP II

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να χρησιμοποιήσεις περισσότερα εργαλεία Gimp για να προσθέσεις και να διαμορφώσεις κείμενο, να συνδυάσεις κείμενο με εικόνες και να δημιουργήσεις συγκεκριμένα αντικείμενα WEB όπως χάρτες εικόνων και κινούμενα gif. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 12.1: Gimp για το WEB

  • δημιουργείς χάρτη εικόνων
  • δημιουργείς κινούμενο gif

Υποενότητα 12.2: Blending Modes

  • εκτιμάς τη λειτουργία των “Layers/Blending modes”
  • χρησιμοποιείς την “Screen mode” για να ανασυνθέσεις μια εικόνα από τα R, G, B κανάλια της-
  • χρησιμοποιείς την “Darken only mode” για να αντικαταστήσεις κομμάτια μιας εικόνας

Υποενότητα 12.3: Text in Gimp

  • εισάγεις κείμενο
  • μορφοποιείς “text to path”
  • δημιουργείς εξώφυλλο για e-book

 

Key concepts
Last modified: Monday, 26 March 2018, 4:47 PM