Υποενότητα 15.3: Υποσελίδες

  • Δημιουργία υποσελίδας- subpage, προσθήκη σε submenu.
  • Δημιουργία photo gallery

Subpages

Ας προσθέσουμε μια υποσελίδα και ένα υπομενού:

Θα δημιουργήσουμε δύο υποσελίδες κάτω από τη σελίδα About και θα τις προσθέσουμε στο Primary menu