Υποενότητα 12.2: Blending Modes

  • Screen mode
  • Darken only mode.

Layers modes

Το GIMP έχει είκοσι μία λειτουργίες στρωμάτων - layer modes. Οι λειτουργίες στρωμάτων επίσης καλούνται μερικές φορές "Λειτουργίες συγχώνευσης- Blending modes". Η επιλογή μιας λειτουργίας στρώματος αλλάζει την εμφάνιση του στρώματος ή της εικόνας, με βάση το στρώμα ή τα στρώματα που βρίσκονται κάτω από αυτό.

Σε αυτό το μάθημα, θα δούμε μόνο δύο από αυτές, τη λειτουργία "Screen" και τη λειτουργία "Darken only.